احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي چارک 1 احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي چارک 1 احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي چارک 1 احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي چارک 1 احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي چارک 1 احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي چارک 1 احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي چارک 1 احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي چارک 1