احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي خيام غربي احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي خيام غربي احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي خيام غربي احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي خيام غربي احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي خيام غربي احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي خيام غربي احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي خيام غربي احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي خيام غربي احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي خيام غربي احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي خيام غربي