احداث و ترميم جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي افشار 1 احداث و ترميم جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي افشار 1 احداث و ترميم جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي افشار 1 احداث و ترميم جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي افشار 1 احداث و ترميم جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي افشار 1 احداث و ترميم جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي افشار 1 احداث و ترميم جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي افشار 1 احداث و ترميم جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي افشار 1