بهسازی و تکمیل راه روستایی خیارک - کنسول کندی بهسازی و تکمیل راه روستایی خیارک - کنسول کندی بهسازی و تکمیل راه روستایی خیارک - کنسول کندی بهسازی و تکمیل راه روستایی خیارک - کنسول کندی بهسازی و تکمیل راه روستایی خیارک - کنسول کندی بهسازی و تکمیل راه روستایی خیارک - کنسول کندی بهسازی و تکمیل راه روستایی خیارک - کنسول کندی بهسازی و تکمیل راه روستایی خیارک - کنسول کندی بهسازی و تکمیل راه روستایی خیارک - کنسول کندی بهسازی و تکمیل راه روستایی خیارک - کنسول کندی