احداث جاده اصلی دی - هنگام - عسلویه

کارفرما : شرکت ملی نفت ایران نفت مناطق مرکزی ایران

محل اجرا : استان فارس