احداث جاده و آماده سازی محل چاه اکتشافی چاربرجه

کارفرما :شرکت ملی نفت ایران مدیریت اکتشاف

محل اجرا :استان فارس