احداث جاده و آماده سازی محل چاه اکتشافی سهراب (2)

کارفرما :شرکت ملی نفت ایران مدیریت اکتشاف

محل اجرا :استان خوزستان