با آرزوی توفیق برای همه دست اندرکاران عرصه سازندگی ایران عزیز و تشکر و قدر دانی از افرادی که در نهادهای صنفی برای سرافرازی کشور فعالیت صادقانه دارند.
شرکت مهندسی ترانشه پل راه در سال 1373 با هدف آبادانی ایران و خدمت صادقانه به مردمان آن ، تاسیس و در سال 1383موفق به اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان تهران گردید.
شرکت مهندسی ترانشه پل راه با حمایتهای هیئت مدیره و سهامداران چشم به افقهای دور پیشرفت دارد. در حال حاضر شرکت مهندسی پل راه دارای رتبه 3 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران می باشد .
عمده فعالیتهای شرکت در حوزه :
راهسازی – سد سازی – محوطه سازی و تاسیسات
اهداف شرکت مهندسی ترانشه پل راه :
- کمک به سازندگی و عمران و آبادی کشور عزیزمان
افزایش رضایت مندی کارفرمایان محترم-
ایجاد اشتغال برای جوانان عزیز