راه سازی وابنیه فنی راه کوثر - پروج قطعه 2

آماده سازی لاین دوم شهرک صنعتی اردبیل 2

بهسازی و تکمیل راه های روستایی سرو آباد نمین

خاکبرداری در فاز یک شهرک صنعتی اردبیل 2

بهسازی و تکمیل محور خلخال - پونل

بهسازی و تکمیل راه روستایی داشلوجه

بهسازی و تکمیل راه خیارک - کنسول کندی

آماده سازی شهرک صنعتی اردبیل

آماده سازی و ساخت و  احداث راه روستایی جمایران

احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي چاربرجه

احداث و ترميم جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي افشار 1

احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي خيام غربي

احداث جاده دسترسي و آماده سازي محل چاه اکتشافي چارک 1

احداث جاده دسترسي مراکز جمع آوري ميادين دي- سپيد زاخور

احداث جاده دسترسی وآماده سازی چاه اکتشافی سهراب 2